Eventbetingelser

Aftalens omfang

Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS stiller et online salgsværktøj til rådighed for arrangøren og formidler på dennes vegne salg af billetter.

Arrangement informationer

Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.

Arrangøren accepterer, at Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS opbevarer information om arrangøren og arrangørens arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at oplysninger, der videregives til deltagerne er korrekte og fyldestgørende.

Arrangøren kan frit ændre i egne arrangementer så længe der ikke er nogen tilmeldte. Visse oplysninger låses af systemet efter første deltager har registreret sig.

Immaterielle rettigheder

Arrangøren indestår for, at det af arrangøren anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder.

Rejses der sag mod Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS med påstand om retskrænkelse, giver Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløs holde Dansk optometri og Kontaktlinsekonference for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Betalinger

Kort-/betalingsgebyr vil ligeledes blive opkrævet hos billetkøbere. Ved brug af udenlandske betalingskort vil gebyret være højere end ved bruge af dankort.

Ansvarsdeling

Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS er alene formidler af billetsalg og påtager sig intet ansvar over for billetkøberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra billetkøber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, herunder aflysning.

Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS og videregives af denne til billetkøberne.

Modtager Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS opkrævning fra PBS eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en billetkøber, viderefaktureres beløbet til arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i arrangørens tilgodehavende beløb. Såfremt arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS skal arrangøren inden 7 dage betale Dansk optometri og Kontaktlinsekonference ApS det fakturerede beløb.